Иницијатива за вработување на млади.

Добредојдовте во светот за поддршка за вработување на млади лица!

Овој проект (2020-2-МК01-КА205-077976) е  финансиран со поддршка од Европската Комисија (Еразмус + Програма).

Почеток: 01 Септември 2020

Крај: 30 Јуни 2022

Времетраење: 22 месеци

Партнери

 ЛАГ Агро Лидер – Кривогаштани

Asociatia Tineri pentru Comunitate Bistrita

Здружение на млади на заедницата – Бистрица

Associazione InCo – Molfetta

Асоцијација ИнКо – Молфета

 За проектот YEI

Rational of project

Опис на проектот

Цели

Целни групи

Достигнувања

Оваа веб-страна ги одразува ставовите само на авторот, и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.