Проектот финансиски поддржан е од Европскта Комисија. Оваа веб-страна ги одразува ставовите единствено на авторот, и Комисијата не може да сноси одговорност за било каква употреба на информациите содржани на истата.

Erasmus +

Партнери:

ЛАГ Агро Лидер – Кривогаштани

Здружение на млади на заедницата – Бистрица (Романија)

Асоцијација ИнКо – Молфета (Италија)