Очекувани резултати

  • Воспоставување на  услуги за поддржано вработување на млади лица во организациите вклучени во проектот; 
  • Опремување на младите и нивните обучувачи со нови методи, од коишто ќе можат да имаат голема корист во текот на целиот нивни живот;
  • Зајакнување на вештините на младите лица на начин којшто ќе овожможи нивна подобра интегрирација во општеството и на пазарот на труд.