За проектот YEI

Rational of project

Опис на проектот

Младите се нашата иднина, но истовремено и нашата сегашност. Можностите што денес се создаваат за младите, ги поставуваат темелите за тоа што економиите ќе можат да постигнат утре. Преку...

read more

Цели

Целите насочени кон тековните идентификувани потреби на целната група на проектот се: да се даде придонес  кон подобро социо-економско, инклузивно и одржливо општество со вклучување на...

read more
Rational of project

Опис на проектот

Младите се нашата иднина, но истовремено и нашата сегашност. Можностите што денес се создаваат за младите, ги поставуваат темелите за тоа што економиите ќе можат да постигнат утре. Преку...

read more