Цели

Целите насочени кон тековните идентификувани потреби на целната група на проектот се:

  • да се даде придонес  кон подобро социо-економско, инклузивно и одржливо општество со вклучување на маргинализирани млади лица;
  • вклучените организации да се опремат со нови методи и пристапи, преку комбинирање на креативниот и  образовниот контекст на нестандарден начин.